តាំង  ប៉ុនធឿន

តាំង ប៉ុនធឿន

Tang Ponthoeun

ឆ្នាំសិក្សា 2021
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing
  3. C++OOP

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន