តាំង ប៉ុនធឿន

Tang Ponthoeun

ឆ្នាំសិក្សា 2021
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ វេស្ទើន

Bank Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-08-30

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​សម្រាប់​ជួយ​សម្រួល​ដល់យើងគ្រប់​គ្នា​ ទាំង អ្នកជា Admin និង ជា User ធម្មតា ។ Admin អាច​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់ ហើយ User វិញ​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​គណនី​ផ្ទាល់​ខ្លួនបាន​ក្នុង​ការ​ដំណើរ​ការ​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ​ផងដែរ ។

 ​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

- Admin អាច login username និង password ដើម្បី​ចូលទៅ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ​ដូចជា​៖

 • Show customer information
 • Manage Staff
 • Insert staff
 • View all staff
 • Search staff information
 • Update staff information
 • Delete staff information
 • Log out

- User អាច Login username និង password  ដើម្បី​ចូលទៅ​ដំណើរ​ការ​ប្រតិបត្តិការមួយចំនួន​ដូចជា​៖

 • Check Balance ​សម្រាប់​មើលសាច់ប្រាក់
 • Deposited Money ​សម្រាប់​ដាក់ប្រាក់ចូល
 • Withdraw Money ​សម្រាប់​ដកប្រាក់ចេញ
 • Check history ​សម្រាប់​មើល​ប្រវត្តិ​នៃការធ្វើប្រត្តិបត្តការ
 • Forgot password ​សម្រាប់​ស្វែងរក​លេខ​សម្ងាត់​ពេលភ្លេច
 • Log out

- Exit ​សម្រាប់​ចាកចេញពី​កម្មវិធី ។

♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ​៖

 • C++ Programing Language
 • File binary
 • Dev C++

📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង