លាម លីសុផារ៉ា

លាម លីសុផារ៉ា

Leam Lisophara

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន