រ៉ន គឹមហ៊ុយ

រ៉ន គឹមហ៊ុយ

Ran Kimhuy

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Tongren University (ខេត្ត Guizhou ប្រទេសចិន)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. JavaScript + Jquery
  3. C++OOP
  4. C# Beginning
  5. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន