រ៉ន គឹមហ៊ុយ

រ៉ន គឹមហ៊ុយ

Ran Kimhuy

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Tongren University (ខេត្ត Guizhou ប្រទេសចិន)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP