ឡូវ ហុងថវិកា

Lov Hong thakvika

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Beltei International Institute

Staff Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ៖
​កម្មវិធី​នេះបាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​បុគ្គលិកតាមស្ថាប័នខ្នាតតូច និង​កំណត់​ត្រាកំហុសរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ​រួមទាំងបញ្ចី​បញ្ឈប់​បុគ្គលិក ។
♦ លក្ខណ:​ពិសេស​៖

  •  ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​បុគ្គលិក
  •  មាន​ធ្វើការ Login Username, Password ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​កម្មវិធី​
  • ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​បង្កើត​គណនី និង លេខ​សម្ងាត់​
  • ​កំណត់​ត្រាកំហុសរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ​រួមទាំងបញ្ចី​បញ្ឈប់​បុគ្គលិក ។
  • ​ទិន្នន័យ​ត្រូវបាន​រក្សាទុក នឹង មើល​តាមរយៈ XML file
  • មានReport សម្រាប់​ទិន្នន័យ​បុគ្គលិក,​កំណត់​ត្រាកំហុសរបស់បុគ្គលិក,បញ្ចី​បញ្ឈប់​បុគ្គលិក ។

♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖

  • Visual Studio 2013
  • XML File
  •  Microsoft report
📥 ចុច​ទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​