ឡូវ ហុងថវិកា

ឡូវ ហុងថវិកា

​មកពី ៖ Beltei International Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming

ស្នាដៃ