ឡូវ ហុងថវិកា

Lov Hong thakvika

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Beltei International Institute

Mart Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ៖
​កម្មវិធី​នេះបាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ព័ត៌មាន​ផលិតផល ទំនិញ​ក្នុង​Mart
♦ លក្ខណ:​ពិសេស​៖

  • កម្មវីធីនេះមាន​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​តម្លៃ​របស់ទំនិញ​ក្នុង Mart ។
  • មាន​ធ្វើការ Login Username, Password ដើម្បី​ដំណើរ​ការ Function Admin
  • ​កំណត់​ត្រាការលក់ប្រចាំ​ថ្ងៃ​,យើងអាច​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទិន្នន័យ​,យើងអាចលុប​ទិន្នន័យ​
  • ​ទិន្នន័យ​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​តាមរយៈ File
  • Interface ស្អាត​
  • ​ជ្រើសរើស function នីមួយៗ​ដោយ Arrow Key

♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖

  • កម្មវីធីនេះ​ត្រូវបាន​សសេរដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវីធី DEV (C++) .

📥⁠ ចុច​ទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង​