ម៉ម ចាន់វិឆៃ

ម៉ម ចាន់វិឆៃ

Mam Chanvichay

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Android Application Development
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន