ម៉ម ចាន់វិឆៃ

ម៉ម ចាន់វិឆៃ

Mam Chanvichay

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning