ម៉ម ចាន់វិឆៃ

Mam Chanvichay

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

Staff Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-12-28

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

Staff Manager ជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់ការ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​របស់បុគ្គលិក​និងប្រាក់ខែ​ដែល​បុគ្គលិក​ទទួលបាន​ក្នុង​ដូចជា ប្រាក់ខែគោល ប្រាក់ខែថែម​ម៉ោង ។

♦ លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​កម្មវិធី​៖

  • មានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​កា​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​របស់បុគ្គលិក​
  • អាចមានសមត្តិភាព​ក្នុង​ការ គណនាប្រាក់បៀវត្តិរបស់បុគ្គលិក​
  • ដឹងរៀល់ការ Login ចូលទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​របស់ User (​តាមរយៈ ID) ​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី ដើម្បី​គណនាប្រាក់ខែទៅរបស់បុគ្កលិក​នីមួយៗ​
  • អាច​ធ្វើការ​search ដើម្បី​ស្វែងរក​ព័ត៌បុគ្គលិកបានតាមរយFirst name, Last name, ID, និង លេខទូរស័ព្ទរបស់បុគ្គលិក
  • អាចកែប្រែ​ទិន្នន័យ​របស់បុគ្គលិកបាន

♦ បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បាន​ប្រើ​៖

  • Visual Studio 2019
  • Microsoft Access 

📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង