ជា សេង ហាក់

Chea Seng Hak

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Phone Shop Management Syst

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​ហាងលក់ទូរស័ព្ទ

♦ លក្ខណ:​ពិសេស​៖

 • LoginAccount ​ប្រើ​ប្រាស់
 • (Admin,Staff) ត្រូវបាន​បែងចែកជាពីរ​ប្រភេទ Account
 • មានមុខងារ​សម្រាប់​លក់​ទូរសព្ទ​ដៃ
 • មានមុខងារ​សម្រាប់​បង្កើត​ invoice
 • មានមុខងារ​សម្រាប់ Import phone
 • មានមុខងារ​សម្រាប់ បង្កើត New Customer
 • មានមុខងារ​សម្រាប់ កត់ត្រាបុគ្គលិកថ្មី (Admin only)
 • មានមុខងារ​សម្រាប់ បង្កើត​ Account ឲបុគ្កលិក (Admin only)
 • មានមុខងារ​សម្រាប់ កត់ត្រា Supplierថ្មី (Admin only)
 • មានមុខងារ​សម្រាប់ មើល ឃ្លាំង​ទូរសព្ទ​
 • មានមុខងារ​សម្រាប់ ធ្វើ​របាយការណ៍​នៃការលក់
 • មានមុខងារ​សម្រាប់ ធ្វើ​របាយការណ៍​នៃការនាំចូល
 • មាន Tools ​សម្រាប់​បើក​កម្មវិធី​ជំនួយមួយចំនួន (Calulator , Excel ..........)
♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖
 • Visual Studio 2015
 • Sql Server 2014
 • Crystal Report
 • T-SQL
Username : admin
Password : 123

  📥 ចុច​ទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង