សឿង សែ

Soeung Se

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​បណ្ណាល័យ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# Database

ពិពណ៍​នាពីស្នាដៃ: 
ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​សៀវភៅនៅ​ក្នុង​បណ្ណាល័យ  ការខ្ចី និងការសងសៀវភៅ ការចុះ​ឈ្មោះ​ចូលជាសមាជិក និង ការចូលអានសៀវភៅ ព្រមទាំង​គ្រប់គ្រង​បុគ្គលិកនៅ​ក្នុង​បណ្ណាល័យ​ផងដែរ ។
​លក្ខណៈ​ពិសេស និង លទ្ធភាព​របស់​កម្មវិធី​

- ​បញ្ចូល កែប្រែ និង លុប ព័ត៌មាន​របស់បុគ្គលិក

- ផ្ទុក​ព័ត៌មាន​របស់សៀវភៅ និងអ្នក​និពន្ធ​

- ​បញ្ចូល កែប្រែ និង លុប ព័ត៌មាន​របស់អ្នក​ចុះ​ឈ្មោះ​ជាសមាជិក ដើម្បី​មាន​សិទ្ធ​ិ​ក្នុង​ការចូលុះអានសៀវភៅ

- ផ្ទុក​ព័ត៌មាន​របស់អ្នក​ខ្ខីរសៀវភៅ និង អ្នកសងសៀវភៅ

- ផ្ទុក​ព័ត៌មាន​របស់អ្នក​ចូលអានសៀវភៅ

- ​បង្ហាញ​របាយការណ៍ តាម​ផ្នែក​នីមួយៗ ដូចជា​ៈ ព័ត៌មាន​បុគ្គលិក សៀវភៅ អ្នកចុះ​ឈ្មោះ អ្នកចូលអាន អ្នកខ្ចី  និង អ្នកសងសៀវភៅ ។

​បច្ចេកវិទ្យា និង កម្មវិធី​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​គម្រោង​នេះមាន

- Microsoft Visual Studio 2010
-
Microsoft SQL Server 2008
ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​