ចាំង ជីងសុង

Taing ChingSong

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Hospital Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2024-05-06

♦ Assignment សិស្សអាហារូបករណ៍ (ជំនាញ Mobile App - Flutter) បញ្ចប់​វគ្គ​សរសេរ​កូដដំបូង C++ ដែល​មានសមាជិកក្រុម ៣នាក់ (Mr.Rithy Prem Prey, Mr. Taing ChingSong, Mr. Roeun Chanthou)

♦ ពិពណ៌នាស្នាដែ
​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​សម្រាប់​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ដំណើរ​ការ​គ្រប់គ្រង​ក្នុង​មន្ទីពេទ្យ ។ អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច​ធ្វើការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ដូចជា បុគ្គលិក អ្នកជំងឺ វះកាត់ និង សេវាកម្ម​ផ្សេងទៀត ហើយ​ក៏​អាច​បន្ថែម ឬ កែប្រែបាន​ផងដែរ ។
♦ លក្ខណៈ​ពិសេស​
- អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច login username និង password ដើម្បី​ចូលទៅ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ​

- អាច​ធ្វើការ (Insert , view , Search , Delete , Update)
- ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​
- មាន Invoice សម្រាប់​អ្នកជំងឺ
→ Menu
Staff ¨ Insert staff, ¨ View all, ¨ Search staff, ¨ Update staff, ¨ Delete staff)

Patient ¨ ​ផ្នែក​ជំងឺ​ទូទៅ​សម្រាប់​មនុស្សចាស់ (អាយុពី ៤៥ ឡើងទៅ) មាន (Insert , View , Update and Delete)

¨ ​ផ្នែក​ជំងឺ​ទូទៅ​សម្រាប់​កុមារ (អាយុពី ០ខែ ដល់១៧​ឆ្នាំ) មាន (Insert , View , Update and Delete)

¨ ​ផ្នែក​ជំងឺ​ទូទៅ​សម្រាប់​មនុស្សវ័យជំទង់ (អាយុពី ១៨ ដល់ ៤៥) មាន (Insert , View , Update and Delete

¨ ​ផ្នែក​វះកាត់ ( Insert Patient, -  View all Patient, - Search Patient, - Update Patient, - Delete Patient)

v Invoice

v គណនាចំណូលនិង​ចំណាយ​ប្រចាំខែ

♦ ផលវិបាក

¨ មិនអាច​ផ្លាស់ប្ដូរ Username and Password បាន

¨ ​មិនអាច​បញ្ចូល Username and Password លើសពី៣ដង

បច្ចេកទេស​ប្រើ​ - C++ Programming Language - Binary File - Dev C++

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយ​កម្មវិធី​ជាក់ស្តែង Pr