រិទ្ឋី ប្រិម ប្រិយ

រិទ្ឋី ប្រិម ប្រិយ

Rithy Prem Prey

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Mobile App (Flutter)
  3. Mobile App (Flutter)
  4. C++OOP
  5. C# Beginning