ហាក់ យូឡុង

ហាក់ យូឡុង

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. Computer Network
  3. C# Beginning

ស្នាដៃ