ហាក់ យូឡុង

Hak Youlong

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Sale Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

​ឈ្មោះ​សិស្ស: ហាក់ យូឡុង Hak Youlong

​ឈ្មោះ​ស្នាដៃ: ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការលក់​ផលិតផល​

​សិក្សា​មុខវិជ្ជា: C# for Beginner

​ឈ្មោះ​គ្រូ: គឹម សូឡី

​ថ្ងៃ​ប្រគល់: 01/12/2013

ពិពណ៍​នាពីស្នាដៃ:
​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ឲ្យ  អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​លើ ព័ត៌មាន​របស់បុគ្គលិក អតិថជន ផលិតផល​
អ្នកផ្គត់ផ្គង​ផលិតផល​ ការនាំចូល​ផលិតផល និង ការលក់ចេញ​ផលិតផល ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​:

. ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​

. អាច​ឲ្យ​យើង​បញ្ចូល​នូវ ពត័មានថ្មី​បន្ថែម កែប្រែ និង លុប ពត័មាន​ដែល​មានស្រាប់

. អាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក ពត័មាន​ទាក់ទងនឹង បុគ្គលិក អតិថជន ផលិតផល​ . . . តាមរយៈ ID

. មានការ Update Stock  ​នៅពេល​ដែល​យើង​បញ្ចូល​នូវ​ផលិតផល​ថ្មី​បន្ថែម​

. មានការ​ដកចេញ​នូវ​ផលិតផល​ពី Stock នៅពេល​ដែល​យើងលក់វាចេញ ។

Tool និង បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

.Microsoft Visual Studio 2010

.Microsoft Access
ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​