ហុង សុជាតិ

Hong Socheat

ឆ្នាំសិក្សា 2021
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

McDonald's Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-08-30

♦ ពណ៌​នាស្នាដៃ​

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ឲម្ចាស់អាជីវកម្មមានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​អាហារ និងបុគ្គលិកនៅ​ក្នុង​ហាង ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​

  • ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ត្រូវ​បញ្ចូល Username, Password ដែល​មាន​នៅលើ​ផ្ទាំង Login មុននឹង​ប្រើ​ប្រាស់​
  • Admin អាច​កំណត់​ជ្រើសរើស​ទៅលើ​ការ​គ្រប់គ្រង​អាហារ និងបុគ្គលិកដោយ​ងាយស្រួល​
  • Admin អាច​គ្រប់គ្រង​លើអាហារដោយ​គ្រប់គ្រង​លើ (Food_No, Food_Name, Price )
  • Admin អាច​គ្រប់គ្រង​លើបុគ្គលិកដោយ​គ្រប់គ្រង​លើ (Staff ID, Staff_Name, Salary )
  • Admin អាច​រក្សាទុក​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ ហើយអាច​ធ្វើការ (Update, Search, View, Delete )
  • ការ​រក្សាទុក​ទិន្នន័យ​ដូចជា​ Food_No និង Staff ID គ្មាន​ការស្ទួន​គ្នា​

♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​

  • C++ Programming Language
  • DEV C++
  • File Binary

📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង