តេល សូថាន់ណារ៉ា

តេល សូថាន់ណារ៉ា

Tel Sophannara

ឆ្នាំសិក្សា 2024
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++