វុឌ្ឍ អាទិត្យកំលាំងឯក

វុឌ្ឍ អាទិត្យកំលាំងឯក

Vuth Athithkamlangek

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. SQL Server 2008 (Administrator)
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន