ធីម ប៊ុនហូវ

Thim Bunhuv

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី University of Cambodia

Phone Shop Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2024-05-06

♦ Assignment សិស្សអាហារូបករណ៍ (ជំនាញ Mobile App - Flutter) បញ្ចប់​វគ្គ​សរសេរ​កូដដំបូង C++ ដែល​មានសមាជិកក្រុម ៣នាក់ (Mr. Ren Rady, Mr. Thim Bunhuv, Mr. Sreang Rathana)

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ
​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​សម្រាប់​ជួយ​សម្រួល ដល់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​របស់ហាងលក់ទូរស័ព្ទ ។ អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ Product ដែល​មាននៅ​ក្នុង​ហាង​ទាំងអស់ មាន​ដូចជា Check Product and Sell Product ហើយ​ក៏​អាច​បន្ថែម ឬ កែប្រែ​ទៅលើ Product បាន​ផងដែរ
♦  ​លក្ខណៈ​ពិសេស​
- អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច login username និង password ដើម្បី​ចូលទៅ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ​
Menu (- Product In Stock, - Insert Stock (New Brand Promote and Discounts for Old Product) , - View all Stock, - Search Stock information, - Update Stock information, - Delete Stock information,
Sell Product (- View all Stock, - Sell Product , - View Product (History) )

View Invoice

ពិពណ៌នាអំពី​លក្ខណៈ​ពិសេស​ផ្សេងៗ​ទៀត
- មានការ Design ស្អាត​ទាក់ទាញ
- អាច​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​របស់ Product (Insert, View, Search, Delete, Update)
- អាចលក់ Product បាន និង ចេញ Invoice ជូនអតិថិជនបាន
- និង​លក្ខណៈ​ពិសេស​ៗ​ផ្សេងៗ ទៀត

ផលវិបាក

- ​មិនអាច​ប្ដូរ Username និង Password បាន

- ­​បញ្ចូល User Account ខុសបីដងនឹងចាកចេញ​កម្មវិធី​ដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​

- ​មិនអាច Print Invoice ចាស់បាននោះទេ 

♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​

- C++ Programming Language - Binary File - Dev C++

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយ​កម្មវិធី​ជាក់ស្តែង