ធីម ប៊ុនហូវ

ធីម ប៊ុនហូវ

Thim Bunhuv

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី University of Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Mobile App (Flutter)
  3. C++OOP