តាំង ជិញថាយ

Tang ChingThay

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Computer Shop Management

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះ ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​ហាង​លក់​កុំព្យូទ័រ​ខ្នាតតូច​មាន​ដូចជា​​ព័ត៌មាន​​ផលិតផល​​ព័ត៌មាន​បុគ្គលិក និង​ព័ត៌មាន​ការលក់ ៕

♦ លក្ខណ:​ពិសេស ៖

  • ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ ផលិតផល (Insert, Show, Search, Delete, Update)
  • ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ បុគ្គលិក (Insert, Show, Search, Delete, Update)
  • ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ ការលក់ (Insert, Show, Search, Delete, Update)
  • មាន​ធ្វើការ Login Username, Password ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​កម្មវិធី​
  • ​ទិន្នន័យ​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​តាមរយៈ Text File
♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖
  • C++ Programming Language
Username : admin
Password : 12345
📥 ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង