ឡី កំថូង

ឡី កំថូង

Ley Kamthong

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Adobe Photoshop
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming