ស្លេះ រ៉ហ្វាត

Sles Rofath

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី Norton university

Food Ordering Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2024-06-28

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ ដើម្បី​ឲ្យ​ Admin ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​ហាង​ក៏​ដូចជា​គ្រប់គ្រង​់​ទិន្នន័យ​របស់បុក្គលិកនៅ​ក្នុង​ហាង ចំណែក​គោល​បំណង​ទី២គឺ​សម្រាប់​ឲ្យ​មានភាព​ងាយស្រួល​ដល់User ដើម្បី​ងាយស្រួល​ក្នុង​កម្មង់អាហារ ឬ​ភេសជ្ជតាម​ប្រព័ន្ធ​ Online

​លក្ខណៈ​ពិសេស :

-  Admin អាច Login Username និង Password ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​

→ Admin

+ Control Staff (- Insert Staff Information, - View All Staff Information, - Search Staff Information , - Update Staff Information, Delete Staff Information)

+ Control Stock  (- Insert Staff Information,- View All Staff Information, - Search Staff Information, - Update Staff Information, - Delete Staff Information)

+ Control Option ( - View Total Cash, - Search Invoice, - View All Item List, - Insert Item List, - Update Item, - Instant Order Preview,

- Delete Item)

 → User Option (- View Menu, - Ordering, - View Invoice)

♦ ផលវិបាក

- ​មិនអាច​ផ្លាស់ប្តូ Username និង Password បានឡើយ

 បច្ចេកទេស​ប្រើ :

- C++ Programming Language, - File Binary, - Dev C++

 → ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​ជាក់ស្តែង