ស្លេះ រ៉ហ្វាត

ស្លេះ រ៉ហ្វាត

Sles Rofath

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី Norton university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន