រិទ្ឋ លក្ខម៉ូនីតា

រិទ្ឋ លក្ខម៉ូនីតា

Rith Leakmonyta

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី University of Cambodia-UC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន