រិទ្ឋ លក្ខម៉ូនីតា

Rith Leakmonyta

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី University of Cambodia-UC

Movie Ticket Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

ពិពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​លក់សំបុត្រកុន គឺជា​កម្មវិធី​មួយ​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ឲ្យ​មានការបញ្ជារទិញសំបុត្រតាមរយ:​កម្មវិធី​កុំព្យូរទ័រ និង រក្សាទុក​នូវ​ទិន្នន័យ​ពីការលក់សំបុត្រ ។

  ​លក្ខណៈ​ពិសេស ៖

  • អាច​បញ្ចូល​តម្លៃ​តាមជួរកៅអី
  • ទិញសំបុត្រតាមជួរកៅអី
  • ​បង្ហាញ​តម្លៃ​នៃជួរកៅអី​ដែល​បាន​បញ្ចូល​
  • ​បង្ហាញ​តម្លៃ​សរុប​ដែល​បានលក់សំបុត្រ
  • ​បង្ហាញ​ចំនួនសរុបនៃកៅអី​ដែល​បានលក់
  • ​បង្ហាញ​កៅអីតាមជួរ
  • ​បង្ហាញ​កៅអី​ទាំងអស់​
  • អាច​ធ្វើការ​រក្សា​កំណត់​ត្រាលក់

  ​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

  • ភាសា C++
  • ​Dev C++ IDE

  ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​