ចាំង ជីងសុង

Taing ChingSong

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

English School Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2023-09-07

ពិពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​ផ្តលភាព​ងាយស្រួល​ដល់សិស្ស​ក្នុង​ការចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរៀន និងអាច​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​របស់​សិស្ស/បុគ្គលិក​ផងដែរ ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​

-   Login (Username = jing, Password = song) ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​

- Test : ​សម្រាប់ User ​ធ្វើការ​តេស្ត​សមត្ថភាព​មុនចូលរៀន

- Payment : ​សម្រាប់ User ​ធ្វើការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរៀន

- Admin : ​សម្រាប់​ធ្វើ​ការគ្រប់​គ្រង​ទិន្នន័យ​សិស្សនិងបុគ្គលិក

- Student Management : ​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​សិស្ស

- View Student : មើល​ទិន្នន័យ​សិស្សតាម​កម្រិត​និង​ថ្នាក់​នីមួយៗ​

- Search Student : ​ស្វែងរក​ទិន្នន័យ​សិស្សតាមរយ: ID

- Update Student : កែប្រែ​ទិន្នន័យ​សិស្សតាមរយ: ID

- Delete Student : ​ធ្វើការ​លុប​ទិន្នន័យ​សិស្សតាមរយ: ID

- Employee Management : ​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​បុគ្គលិក

- Add Employee : ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​បុគ្គលិក

- View Student : មើល​ទិន្នន័យ​បុគ្គលិក​ទាំងអស់​

- Search Student : ​ស្វែងរក​ទិន្នន័យ​បុគ្គលិកតាមរយ: ID

- Update Student : កែប្រែ​ទិន្នន័យ​បុគ្គលិកតាមរយ: ID

- Delete Student : ​ធ្វើការ​លុប​ទិន្នន័យ​បុគ្គលិកតាមរយ: ID

♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ​ប្រាស់ :

·  C/C++ Programming

·  File IO

·  Dev C++

📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​