ស៊ន គា

ស៊ន គា

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning

ស្នាដៃ