ស៊ន គា

Sorn Kea

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

Windows Phone

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នះ​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​បង្ហាញ​នូវ​លក្ខណៈ​របស់ទូរស័ព្ទ Windows Phone និងការលក់ទំនិញ ។

លក្ខណ:​ពិសេស ៖

  • ដើម្បី​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​នេះ​លោកអ្នក​ត្រូវ​ស្គាល់​លេខកូដ​សម្ងាត់ (User)
  • មានមីនុយ Start Menu សម្រាប់​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន ។
  • មានមីនុយ Calling សម្រាប់​បង្ហាញ​ការទំនាក់ទំនង ។
  • មានមីនុយ Contact សម្រាប់​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន ។
  • មានមីនុយ Calulator សម្រាប់​បង្ហាញ​ជា​ទម្រង់​ការគណនា ។
  • មានមីនុយ Camera សម្រាប់​បង្ហាញ​ទង់ជាតិរបស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង ។
  • មានមីនុយ Calender សម្រាប់​បង្ហាញ​ជា​ទម្រង់​ប្រតិទិន ។
  • មានមីនុយ StockBalance សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​ហាងលក់ទំនិញ ។
  • មានមីនុយ Game សម្រាប់​លេងកំសាន្ដ ។

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖
  • C++ Programming Language

ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង