យុត សុផានិត

Yut Sophanet

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

Speech Recognition and Remote

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នះធ្វើឡើង​សម្រាប់​ឲ្យ User និយាយបញ្ជាទៅ Computer ដើម្បី​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​កម្មវិធី​ណាមួយ ឬ ធ្វើការ​អ្វីមួយ

♦ លក្ខណ:​ពិសេស​៖

  • មាន​លទ្ធភាព​បិតបើក​កម្មវិធី​លើ​កុំព្យូទ័រ (Ex: Word2013)
  • មាន​លទ្ធភាព​ឲ្យ​ឆ្លើយ​សំណួរ​មួយចំនួន (Ex: What time is it?)
  • មាន​លទ្ធភាព​អាច​បន្ថែម​ការងារ​ផ្សេងៗ​បានជា​ច្រើន​ទៀត (Ex: show body)
  • មាន​លទ្ធភាព​ប្រើ​ឲ្យ​ចាក់​ចម្រៀង​
♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖
  • C# Programming Language
📥 ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង