យុត សុផានិត

យុត សុផានិត

Yut Sophanet

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. SQL Server 2008 (Developer)
  2. C# Beginning

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន