ជួន សុភក្រ្ត័

Choun Sopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Student Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-06-14

♦ ពិពណ៌​នាស្នាដៃ

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​សម្រាប់​ជួយ​សម្រួល​ដល់សាលារៀន សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​របស់សិស្សានុសិស្ស​ឲ្យ​បានល្អ​ប្រសើរ​

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​

- មានការ​កំណត់​ username & password  ដើម្បី​ចូលទៅមើលការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​

 Menu

- Student Information ​សម្រាប់​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​របស់សិស្សានុសិស្ស

- About Me ​សម្រាប់​មើលពី​ប្រវត្តិ​រូបសង្ខេប

- Exit ​សម្រាប់​ចាកចេញពី​កម្មវិធី​

 Student Menus មានការ​ជ្រើសរើស Menu សម្រាប់​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​សិស្សានុសិស្ស

- Insert ​សម្រាប់​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​របស់សិស្សានុសិស្សពី user

- View សម្រាប់​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​របស់សិស្សានុសិស្ស

- Search ​សម្រាប់​ស្វែងរក​ទិន្នន័យ​របស់សិស្សានុសិស្ស តាមរយៈ ID

- Update ​សម្រាប់​កែរចនាសម្ព័ន្ធ​ទិន្នន័យ​របស់សិស្សានុសិស្ស តាមរយៈ ID

Delete ​សម្រាប់​លុប​ទិន្នន័យ​របស់សិស្សានុសិស្ស តាមរយៈ ID

- Back ​សម្រាប់​ចាកចេញពី Student Menu មកកាន់ Menu

♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ​ 

· C++ Programming Language

·  File binary

Username: Pheak Password: 1234

📥 ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង