ស្រេង បូណា

Sreng Bona

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Product Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះ បាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​ធ្វើការ​គ្រប់គ្រង​ទំនិញនៃហាង រឺ​ក្រុមហ៊ុន​ណាមួយ ។

♦ លក្ខណ:​ពិសេស ៖

  • ​គ្រប់គ្រង​លើអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ បញ្ចូល​បន្ថែម កែ និងលុប
  • ​គ្រប់គ្រង​លើអ្នក​ផ្គត់ផ្គង់​
  • ​គ្រប់គ្រង​លើអតិថិជន
  • ​គ្រប់គ្រង​ទំនិញ ការនាំចូល ការនាំចេញ
  • របាយកាណ៍​សម្រាប់ ការនាំចូល និងនាំចេញ
  • ​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ចូល​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ Log In

♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖

  • C# Programming Language
  • Microsoft Visual Studio
  • Microsoft Sql Server

📥 ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង