ទូច សុធា

Touch Sothea

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Motor Shop Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2024-02-14

 ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ជួយ​សម្រួល​ការងារ​ដល់ Admin និង User ។ Admin អាច​ប្រើ​ប្រាស់ ដើម្បី​ងាយស្រួល​ក្នុង​គ្រប់ប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ក្នុង​ហាង ។ User អាច​ប្រើ​ប្រាស់ ដើម្បី​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការបញ្ជាទិញ ឬ​លក់​នូវ Motors ។

 ♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

ដើម្បី​អាចចូលទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​នេះបាន Admin ត្រូវវាយ​បញ្ចូល​នូវ Username និង Password ឲ្យ​បានត្រឹមត្រូវជាមុនសិន ដើម្បី​ចូលទៅដល់ជំហានបន្ទាប់ ។

Menu

+ Admin

→ Manage Motors In Warehouse

- Input more Motors for warehouse - View all details about Motors - Search details about Motors

- Update details about Motors - Delete details about Motors - Sell Motors In Warehouse

- Sell motors by id - Check history of selling - Delete history of selling

- View Motors from User Sell - Show and buy motors (by id)

+ User

→ Buy Motors (User buy from warehouse)

→ Sell Motors (User sell to warehouse)

 - Input Motors for sell - View all details about selling - Search details about selling

 - Update details about selling - Delete details about selling

Invoice of buy Motors

+ Exit Program

♦ ផលវិបាក​៖

- មិនអាច​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្ដូរ Username និង Password បានទេ

 បច្ចេកទេស​ប្រើ​

- C++ Programing Language - Binary file - Dev C++

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​