សៀង សុធារ៉ា

សៀង សុធារ៉ា

​មកពី ៖ University of Cambodia-UC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming

ស្នាដៃ