ឡេង ភក្តី

ឡេង ភក្តី

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming

ស្នាដៃ