អឿន ដាវីដ

Oeun David

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Library Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

Assignment សិស្សអាហារូបករណ៍  (ជំនាញ Mobile App - Flutter)  ​បញ្ចប់​វគ្គ​សរសេរ​កូដដំបូង C++ ដែល​មានសមាជិកក្រុម ៣នាក់ (Mr. Oeun David , Mr. Yann Vanneth, Mr. Prach Boroeurn)

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​សម្រួល​ដល់ការ​គ្រប់គ្រង​នៅ​ក្នុង​បណ្ណាល័យ ។ អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ដូចជា ការ​គ្រប់គ្រង​់សៀវភៅ​ក្នុង​បណ្ណាល័យ ការខ្ចីសៀសភៅ កាលបរិច្ឆេទខ្ចីនិងសងសៀវភៅ ។

♦ លក្ខណៈ​ពិសេស​

→ ចុះ​ឈ្មោះ និង ចូល​ប្រើ​ប្រាស់​ 

- អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទាំងអស់​ត្រូវតែចុះ​ឈ្មោះ (Register) ដើម្បី​ក្លាយជាសមាជិកនិងអាចចូលអាននៅ​ក្នុង​បណ្ណាល័យបាន

- បុគ្គលិកអាចប្ដូរលេខ​សម្ងាត់ (Change password) របស់ខ្លួនបាន តែអាចស្រង់គណនីរបស់ខ្លួនបានវិញបាន​ក្នុង​ករណីភ្លេចលេខ​សម្ងាត់​ដោយ មាន​សំណួរ​ទាក់ទងនឹង​បុគ្គលិកផ្សេងៗ ដើម្បី​ស្រង់គណនីមកវិញ

 ​ព័ត៌មាន​របស់សៀវភៅនៅ​ក្នុង​បណ្ណាល័យ 

- បុគ្គលិកអាច​បញ្ចូល (Insert) ព័ត៌មាន​របស់សៀវភៅ​ដូចជា លេខសំគាល់សៀវភៅ ចំណងជើង ឈ្មោះ​អ្នក​និពន្ធ និង​ប្រភេទ​សៀវភៅជាដើម

- បុគ្គលិកអាច​ធ្វើការ ស្វែងរក លុប និង កែ (search, delete, update) សៀវភៅបាន (- Search by ID ..., Update by ID ទៅលើ​ទិន្នន័យ​ដូចជា Title, AuthorName,…)

 ​ព័ត៌មាន​របស់សមាជិក 

- បុគ្គលិកអាច​ធ្វើការ​បន្ថែម ស្វែងរក លុប និង​ធ្វើការ​កែ (search, delete, update) សមាជិកបាន (Search by ID, Update by ID ទៅលើ​ទិន្នន័យ​ដូចជា Name, Sex,…) បង្ហាញ​ក្រាបសមាជិក​ដែល​បានខ្ចី សៀវភៅ​ច្រើន​ជាងគេ​

 កម្ចីសៀវភៅ 

- ត្រូវតែជាសមាជិករបស់បណ្ណាល័យ

- ខ្ចីសៀវភៅមួយក្បាល (សិស្ស ០.៥$ មិនមែនជាសិស្ស ១$)

 ពណ៌នាអំពី​លក្ខណៈ​ផ្សេង៖

- មាន text animation និង ការរចនាសាមញ្ញតែមានភាពទាក់ទាញ

- មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ៗ​មួយចំនួនទៀត

♦ ផលវិបាក៖

- ​មិនអាច change password ដោយ​ផ្ទាល់​បានទាល់តែចូលទៅកន្លែង forgot password ទើបអាចផ្លាស់ប្ដូរបាន

​មិនអាច​ខ្ចីសៀវភៅ​ដែល​ធ្លាប់​ខ្ចីម្ដងទៀតបាន

♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ​៖

- C++ programming, - C++ File I/O (Binary File) , - Dev C++, - Adobe Photoshop, - Git និង Github

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​ជាក់ស្តែង