ផង់ ឆេងគីម

Phong Chhengkim

ឆ្នាំសិក្សា 2021
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Restaurant Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-06-08

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ជួយ​ឲ្យ​មា្ចស់ហាង ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ការលក់របស់គេកាន់តែ​ប្រសើរ  ​ដែល​ក្នុង​នោះមាន៖

 • Login as Admin
 • Stock Management
 • Employee Management
 • Invoice Record
 • Login as Staff
 • Order & Print Receipt

♦ លក្ខណ:​ពិសេស​៖

 • អាចចុះ​ឈ្មោះ​និងលេខ​សម្ងាត់​ដែល​មានលក្ខណ:បិទ
 • ម្ចាស់ហាង (Admin) អាច​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ អាច​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ អាច​ស្វែងរក​ទិន្នន័យ អាចកែប្រែ​ទិន្នន័យ និង អាចលុប​ទិន្នន័យ​
 •  ម្ចាស់ហាង (Admin) អាច​បញ្ចូល​បុគ្គលិក អាច​បង្ហាញ​បុគ្គលិក អាច​ស្វែងរក​បុគ្គលិក អាចកែប្រែ​បុគ្គលិក និង អាចលុប​បុគ្គលិក
 •  ម្ចាស់ហាង (Admin) អាចមើលការបញ្ចាទិញចាស់ៗ​
 •  បុគ្គលិក (Staff) អាច​ធ្វើការ​ទិញទំនិញបាន​ច្រើន​មុខមួយដងបាន និងអាចកែប្រែ​ទិន្នន័យ   ពេលកម្មង់ទិញបាន
 •  មុខងារ ដើម្បី​បង្ហាញ ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​នាពេលបច្ចប្បន្ន​នៅលើ​វិក័យបត្រ
 •  មានអក្សរជា Color

♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ​៖

- C++ Programming Language

- File binary

 • admin ( Username= admin &&  Password = admin123)
 • staff ( Username=staff && Password = staff123)

📥 ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង