កាន់ ឃី

កាន់ ឃី

Kann Khy

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. Adobe Photoshop
  4. PHP & My SQL
  5. SQL Server 2008 (Administrator)
  6. C# Beginning
  7. C# Database Programming
  8. Website Design With CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន