កាន់ ឃី

Kann Khy

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Hotel Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ SQL Server for Developer

ពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះបាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​ផ្ទះសំណាក់

លក្ខណ:​ពិសេស​៖

 • ដើម្បី​ប្រើ​ប្រាស់​មក្មវិធីនេះបានចាំបាច់ត្រូវ Username និង Password ជាមុនសិន
 • ​ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​មិនទាន់​មាន Username និង Password ដើម្បី Log ចូលគឺអាច​ប្រើ Username: khy និង Password: 123 ដើម្បី Log ចូលបាន
 • ​លោកអ្នក​អាច​បង្កើត Username និង Password បាន​បន្ទាប់ពី Log ចូល​កម្មវិធី ។ នៅ​ក្នុង​ការ​បង្កើត User Account មានពីរ Option គឺAdminនិងUser
 • Admin អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បានគ្រប់form​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​Program
 • User មានform​ខ្លះ​គាត់​មិនអាច​ប្រើ​ប្រាស់​បានទេ
 • ​លោកអ្នក​អាច​ប្រើ​ប្រាស់ ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​បាន​ដូចជា ព័ត៏មានបុគ្គលិក User Account បន្ទប់ ប្រភេទ​បន្ទប់ មុខតំណែង ភ្ញៀវ Booking Check in Check out និង Search ជាដើម
បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖
 • ​កម្មវិធី Visual Studio 2015 សម្រាប់​ជា IDE
 • ភាសាC# ដើម្បី​សរសេរ​កូដ
 • SQL Server ដើម្បី​ផ្ទុក​ទិន្នន័យ​
 • ADO.NET ដើម្បី​Link​គ្នា​
Username : admin
Password : 123
  ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង