ឈាន សីហា

Chhean Seyha

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Clothing Online Shop

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2024-03-26

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​២ ដោយទី១ គឺ ដើម្បី​ឲ្យ Admin ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ដែល​មាននៅ​ក្នុង Stock ក៏​ដូចជា​គ្រប់គ្រង​់​ទិន្នន័យ​របស់បុក្គលិកនៅ​ក្នុង​ហាង ចំណែក​គោល​បំណង​ទី២ គឺ​សម្រាប់​ឲ្យ​មានភាព​ងាយស្រួល​ដល់ User ដើម្បី​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការបញ្ជាទិញខោរអាវតាម​ប្រព័ន្ធ​Online

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស ៖

- មានការ Login Username និង Password ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​

Shopping Option (Just View All Items In Stock and Buy) មិនមាន Discount 

• Women Dress (get invoice)  • Women Bag (get invoice)

• Men Jacket (get invoice)  • Men Jeans (get invoice)  

Kid T-Shirts (get invoice) • Kid Shorts (get invoice)

Register And Login To Become Membership (Get Discount 20% On Kid Clothes) Option

Register (ការ Register [ Username , Password ] មិនអាច Register ជាន់​ឈ្មោះ​គ្នា​បាននោះទេ)

Login (នៅពេល Login ជោគជ័យនិងទទួលបានការDiscount 20% សម្រាប់​តែ Kid Clothes)

 Kid T-Shirts (20% OFF) (get invoice) • Kid Shorts (20% OFF) (get invoice)

Admin Option 

→ ត្រូវមានការ Login ជាមុនសិន ដើម្បី​ចូលទៅ​ក្នុង​កាន់ Option Admin 

→ Stock

Women Dress (insert , view , search , update [ update all , update price ] , delete)

Women Bag (insert , view , search , update [ update all , update price ] , delete)

Import Stock (Qty)

Men Jacket (insert , view , search , update [ update all , update price ] , delete)

Men Jeans (insert , view , search , update [ update all , update price ] , delete)

Import Stock (Qty)

Kid T-Shirts (insert , view , search , update [ update all , update price ] , delete)

Kid Shorts (insert , view , search , update [ update all , update price ] , delete)

Import Stock (Qty)

→ Staff

Insert Staff  • View Staff • Search Staff • Update Staff • Delete Staff 

 View Map

 អាចមើល Map ថាហាងមានទីតាំងនៅទីណា 

- មានការ Design ប្លែកដោយមានរូបហាងនិងខោអាវជាដើម

ផលវិបាក :

- ការ LOGIN ចូល​កម្មវិធី​នឹង Login សម្រាប់​ចូល Option Admin មិនអាច​ដូរ USERNAME នឹង Password បាន

បច្ចេកទេស​ប្រើ :

- C++ Programming Language - File Binary  - Dev C++

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​