នុច ចំណាន

Nuch Chamnan

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Hotel Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2023-08-25

v ពិពណ៌នាស្នាដៃ

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​សម្រាប់​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់អាជីកម្ម​ក្នុង Hotel ។ ដោយអាច​ឲ្យ​ Admin ​គ្រប់គ្រង ភ្ញៀវ​ដែល​ស្នាក់នៅ កន្លែងចតរថយន្ដ ការកក់បន្ទប់ និង បុគ្គលិក Hotel

v លក្ខណ:​ពិសេស​

- Admin : ​តម្រូវ​ឲ្យ Login Username និង Password ដើម្បី​អាចចូលទៅ​ប្រើ​ប្រាស់បាន​

Username : chamnan Password: 55555

v Manage staff information

ü Insert Staff ü View all staff ü Search staff

ü Update staff ü Delete staff

v Manage Bedroom & reservation

Ø Control parking information

ü Insert parking ü View all parking ü Search parking ü Update parking ü Delete parking

Ø Manage bedroom

ü Insert bedroom ü View all bedroom ü Search bedroom ü Update bedroom ü Delete bedroom

Ø Control reservation information

ü Insert bedroom reservation ü View all bedroom reservation ü Search bedroom reservation

ü Update bedroom reservation ü Delete bedroom reservation

v Control staying information

ü Insert staying ü View all staying ü Search staying

ü Update staying ü Delete staying

v ផលវិបាក

· ​មិនអាច​ផ្លាស់ប្តូ Username និង Password បានឡើយ 

v បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​

· C++ Programming Language · DEV C++ · File Binary

📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​