អ៊ាវ ផានិត

អ៊ាវ ផានិត

Eav Pheanith

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Mobile App (Flutter)
  3. C++OOP
  4. C# Beginning
  5. C# Database Programming