គួច កំណប់

គួច កំណប់

Kuoch Kamnab

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter
  2. C/C++
  3. C/C++ Database Programming
  4. HTML+HTML5&CSS
  5. C# Beginning
  6. C# Database Programming

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន