សាន មុនីអក្ខរា

San Monyakkhara

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Book Shop Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖
 ​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​សម្រាប់​ជួយ​សម្រួល​ដល់យើងគ្រប់​គ្នា ទាំង អ្នកជា Admin និង ជា User ធម្មតា ។ Admin អាច​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់ ហើយ User វិញ​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​គណនី​ផ្ទាល់​ខ្លួនបាន​ក្នុង​ការ​ដំណើរ​ការ​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ ។

♦ លក្ខណៈ​ពិសេស​៖
- Admin អាច login username និង password ដើម្បី​ចូលទៅ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ​

- Book Menu, Insert Book, View Book, Search Book, Update Book, Delete book, Staff Menu, Insert Staff
- View all Staff, Search Staff, Update Staff, Delete Staff

- User
Buy Book Menu
- Buy (by barcode, qty, total-price) - View all Sell Book History including borrow
- View Receipt - Play Games to get Discount

→ Rental Book Menu
- Insert (id, cus_name, phone_number,gender,… by barcode, qty, time,price)
- View receipt - Play games to get discount
→ Return Book Menu
- Input return book by id - View receipt
♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ​
- C++ Programing Language - File binary - Dev C++

📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​