អឿន ដាវីដ

Oeun David

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2024-06-17

♦  ពិពណ៌នាស្នាដៃ :
​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង ដើម្បី​ឲ Admin ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​សកលវិទ្យា
ល័យ ។ ដោយអាចឲ Admin គ្រប់គ្រង DATA របស់បុគ្គលិក គ្រូ និង និស្សិត បាន​ងាយស្រួល ។
​លក្ខណៈ​ពិសេស :
- Admin : តម្រូវ​ឲ្យ Login Username និង Password ដើម្បី​អាចចូលទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​បាន ។
- Admin : Admin អាច​បញ្ចូល​ព៍ត៌មានរបស់ គ្រូ (name, gender, age, id, subject, salary) ។
- Admin : Admin អាច​បញ្ចូល​ព៍ត៌មានរបស់ និស្សិត (id, name, gender, major, date of birth, Address, Payroll, phone) ។
- Admin : Admin អាច​បញ្ចូល​ព៍ត៌មានរបស់ បុគ្គលិក (id, name, gender, position, salary, phone) ។
- Admin : Admin អាច (Insert, view, search, update, delete) ព័ត៌មាន​របស់ គ្រូ ។
- Admin : Admin អាច (Insert, view, search, update, delete) ព័ត៌មាន​របស់ និស្សិត ។

- Admin : Admin អាច (Insert, view, search, update, delete) ព័ត៌មាន​របស់ បុគ្គលិក ។  

- Admin : Admin អាច (search, update, delete) ព័ត៌មាន​របស់ គ្រូ បាន​តាមរយៈ ID ។

- Admin : Admin អាច (search, update, delete) ព័ត៌មាន​របស់ និស្សិត បាន​តាមរយៈ ID ។

- Admin : Admin អាច (search, update, delete) ព័ត៌មាន​របស់ បុគ្គលិក បាន​តាមរយៈ ID ។

- Admin : មាន Option សម្រាប់ Admin បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​នៅពេល​ដែល​និស្សិត​បង់ប្រាក់​តាមរយៈ ID នឹង​មាន​បង្ហាញ​ជា Invoice ។

​មិនអាច​ផ្លាស់ប្ដូរ Username នឹង Password បានឡើយ

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ :

- - C++ Programming Language, - File Binary, - Dev C++

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​ជាក់ស្តែង