ឡៃ ធូរ៉ា

Lai Thoura

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

School Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​គ្រប់គ្រប់​ទៅលើ​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃសាលារៀនឯកជន ។

♦ លក្ខណ:​ពិសេស ៖

  • ​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​សិស្ស : មាន​ដូចជា ការចុះ​ឈ្មោះ​សិស្ស ការបង់ប្រាក់ វត្តមាន និង​ពិន្ទុ​សិស្ស 
  • ​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​បុគ្គលិក: បញ្ចូល​ពត៏មានបុគ្គលិក វត្តមាន ទូទាត់ប្រាក់ខែ និង​រៀបចំ​បែងចែក​ថ្នាក់​ 
  • ​គ្រប់គ្រង​់លើសាលារៀន: បញ្ចូល​ការ​ចំណាយ​ប្រចាំខែ និងទូទាត់ការចំណូល​ចំណាយ​ប្រចាំខែ
  • អាចបោះពុម្ពឯកសារ​ដែល​ចាំបាច់ត្រូវ​ប្រើ​ 
  • អាចបម្លែងចេញជា File Excel និង អាចបើក File Excel នៅលើ​កម្មវិធី​ផ្ទាល់ ។
  • ​កម្មវិធី​នេះ​ប្រើ​អក្សរ​ខ្មែរ (លេខ និង អក្សរ)  
  • អាច​បង្កើត គណនេយ្យអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្មី ប្តូរលេខសម្ចាត់ លុបគណនេយ្យ តាមរយៈ Admin Account 
♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ​បាស់
  • Visual Studio 2013
  • Adobe Illustrator CC
Username : ឡៃ ធូរ៉ា / Passord : ១២៣៤