នៅ ណារិទ្ឋ

នៅ ណារិទ្ឋ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network

ស្នាដៃ