នៅ ណារិទ្ឋ

នៅ ណារិទ្ឋ

Nao Narith

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន