ការ​សិក្សា​ពី Active Director

បង្កើតដោយ៖ នៅ ណារិទ្ឋ
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Networking

Active Directory គឺជា database ​ដែល​ប្រើ​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​នូវ​ចំណុច​កណ្តាល និងផ្ទុកព័ត៏មាន​ទាំងអស់ ពី Network ឬ​ពី Domain របស់អង្គភាពមួយ ។ ម្យ៉ាង​ទៀត វាគឺជា database ​សម្រាប់​ផ្ទុកព័ត៏មានពី objects របស់ network ​ដែល objects ​ទាំងអស់​នោះមាន​ដូចជា​ Computers, Printers, Users, Applications, Security Policy, database …

​ទាញយក​អត្ថបទ