ផេង តុលា

Pheng Tola

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

គំនូរតុក្កតា

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2012-12-24

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

នេះជារូបគំនូរជីវចល ក្នុង​រឿងនិទាន​ខ្មែរ ។

បច្ចេកទេស​ដែល​ចូលរួម​ប្រើ​៖

​ក្នុង​ការគូរនេះ មានការ​ប្រើ​ប្រាស់ Tools ដូចជា​៖

- Pen tool

- Brush Tool

- Dodge Tool

- Sponge Tool

- Custom Shape Tool

- Eyedropper Tool

ហើយនឹង Effect ផ្សេងៗ​